next up previous contents
Next: Signalflöde i primära synkortex Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Synfältets indelning   Contents

Gangliecellers projektioner

Axonerna hos gangliecellerna i näthinnan terminerar i tre subkortikala strukturer:


next up previous contents
Next: Signalflöde i primära synkortex Up: Centrala visuella signalvägar Previous: Synfältets indelning   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20