next up previous contents
Next: Muskelspolen Up: Spinala reflexer Previous: Spinala reflexer   Contents


Spinala reflexers mönster

Kutana reflexer har till syfte att skydda kroppen från skada och att upprätthålla en korrekt hållning. Vid en bortdragningsreflex där ett skadligt stimuli orsakar att en kroppsdel dras bort från det smärtfyllda området exciteras flexorn och dessa antagonist, extensorn, inhiberas. Denna reciproka innervation är ett viktigt fenomen för reflexer.

Förutom bortdragningsreflexen förekommer även en crossed-extension reflex (korsad extensionsreflex) vilken innebär att extensor reflex i motsatt ben aktiveras för att anpassa sig till den ökade last som uppkommer när andra benet dras bort ifrån det smärtsamma stimulit.

Även om den formen och rörelsebanan för reflexer är relativt stereotyp, så uppvisar reflexer en variation i kontraktionsgrad som till stor del beror på intensiteten i det förekommande stimulit.

Experiment på decerabrata djur har visat att muskeltonus ökar och att spinala reflexer stegras. Detta beror till stor del på att från hjärnstammen nedåtgående nervbanor kraftfullt faciliterar de i reflexerna ingående neuronerna. Normalt sker en modulering av reflexer där facilitering och inhibering balanseras.Bengt Ljungquist 2007-01-20