next up previous contents
Next: Proprioceptiva reflexer reglerar voluntära Up: Spinala reflexer Previous: Ryggmärgens neuronala nätverk   Contents


Centrala motorkommandons inverkan på reflexbanor

Det finns tre platser längs en reflektorisk signalväg där signalen kan modifieras:

  1. $ \alpha$-motorneuron
  2. interneuron (förutom för monosynaptiska reflexer)
  3. Afferenta axonterminaler
Neuroner från högre centra och från andra delar av ryggmärgen ansluter till dessa platser, där de kan ha endera tonisk eller dynamisk effekt.

$ \gamma$-neuroner är ett annat exempel där högre centra modulerar reflexer; genom att dessa kontraherar de intrafusala muskelfibrerna bibehålls det tillstånd som spolen befinner sig i under den voluntära rörelsen, och ingen modifiering av signalen från Ia-fiber kommer att ske. $ \gamma$-neuroner och $ \alpha$-neuroner exciteras samtidigt. Uppdelningen av $ \gamma$-neuroner i statiska och dynamiska återspeglar sig också vilken aktiveringsgrad som råder för dessa för en specifik motorisk uppgift; både statiska och dynamiska $ \gamma$-neuroner aktiveras då hastighet och svårighetsgrad ökar för en rörelse, men för en oförutsägbar uppgift, som t ex att balansera på en bom aktiveras dynamiska i en betydligt större utsträckning.Bengt Ljungquist 2007-01-20