next up previous contents
Next: Kemiska synapser Up: Översikt Previous: Översikt   Contents


Elektriska synapser

Figure 2: Elektrisk synaps
\includegraphics{bilder/Gap_cell_junction.eps}

För att generera den givna potentialförändringen krävs enligt Ohms lag en större inputresistans till den postsynaptiska cellen. Detta kännetecknar små celler. Den gap-junctionkanal som signaleringen för en elektrisk synaps sker igenom består av ett par hemikanaler, s k connexoner, en i den postsynaptiska cellens membran och en i den presynaptiska. Dessa består av sex identiska proteiner, kallade connexiner. Se Figur 2 ovan.

Elektriska synapser har en rad fördelar:Bengt Ljungquist 2007-01-20