next up previous contents
Next: Nervcellers skapande och överlevnad Up: Induktion och formering Previous: Neuralrörets rostro-kaudala formering   Contents


Regional differentiering av cerebrala kortex

För den vuxna människans kortex kan olika områden urskiljas genom hur olika lager av neuroner formerats, d v s cytoarkitektoniska skillnader, samt hur olika neuroner är kopplade med varandra. I tidiga utvecklingsstadier saknas dock dessa skillnader.

Många delar av kortex är kapabla att självständigt styra utveckling av egenskaper för vissa områden. Detta kan uppstå genom olika lokala incitament som t ex vilken input som området tar emot.

En del regional kortikal utveckling är dock oberoende av afferent information och har inneboende kodning för sin utveckling.Bengt Ljungquist 2007-01-20