next up previous contents
Next: Parasomnier Up: Sömnstörningar Previous: Störningar som leder till   Contents

Insomnia

Problem med att falla eller stanna i sömn är ett vanligt problem. Det har sin upprinnelse i störda cirkadiska rytmer. Normalt har denna en endogen cykel på 24,1-24,7 h som dock synkroniseras med ljus och mörker så att den blir 24 h. Störningen kan antingen bero på själva pacemakern, kopplingsmekanismerna eller de synkroniserande mekansimerna.

Vid fördröjd sömnfas-syndrom har patienten problem med att somna och stiga upp på konventionella tider. Vid framskjuten sömnfas-syndrom somnar patienten tidigt på kvällen och vaknar tidigt på morgonen. Många äldre får en framskjuten sömnfas.

Periodiska extremitetsrörelser innebär, stereotypa långsamma (0.5-5s) rörelser som Dessa rörelser stör icke-REM-sömnens djupa faser och minskar andelen som tillbringas i dessa per natt. Följden blir ökad sömnighet. REM-sömnen påverkas dock inte då rörelserna inhiberas normalt under denna.Bengt Ljungquist 2007-01-20