next up previous contents
Next: Amygdalas roll Up: Emotionella tillstånd och känslor Previous: Hypothalamus emotionella reglering   Contents

Limbiska systemet

Förutom att trigga perifer respons via hypothalamus förs även emotionella stimuli vidare till kortikala strukturer både direkt från perifera organ samt indirekt via hypothalamus, amygdala och andra med dessa relaterade strukturer. Dessa kortikala strukturer utgörs av limiska loben, vbilket inkluderar gyrus cinguli, gyrus parahiipocampals samt den hippocampala formationen (vilket inkluderar egentliga hiipocampus, gyrus dentatus och subiculum).

Då hypthalamus kommunicerar reciprokt med limbiska loben påverkar medvetna och perifera omedvetna aspekter av emotion varandra.

Det limbiska systemet utgörs förutom av limbiska loben även utav delar av hypothalamus, septala arean, nucleus accumbens, neokortikala områden (t ex orbitofrontala kortex) samt amygdala.Bengt Ljungquist 2007-01-20