next up previous contents
Next: Implicit minne Up: Inlärning och minne Previous: Minnestyper   Contents

Lagring av explicit minne

Från förekommande fall i litteraturen är det uppenbart att hippocampus ej behövs för att komma ihåg minnen som uppstått innan en hippocampal lesion. Däremot är individen oförmögen att lagra in nya minnen. Den är således endast en mellanstation för inlagring. Denna process pågår under lång tid; hippocampus verkar under lång period (dagar eller veckor) då inlagring sker långsamt för att inte rubba minnet av andra minnen. Lesion i associationsareor leder således till förlust av minnen.

Ett semantiskt minne lagras inte på ett enskilt ställe utan distribueras på olika associationsareor; lesion leder till fragmentisering av den memorerade kunskapen där vissa bitar i helheten som utgör minnet av ett visst objekt saknas. Vidare är de regioner som aktiveras beroende på objektets egenskaper. Exempelvis lagras levande ting annorlunda än verktyg.

Episodiskt minne lagras i frontallobens associationsareor. Dessa samarbetar med andra delar av neokortex för att klargöra när ett specifikt minne ägde rum. Lesioner i detta område kan förutom förmågan att minnas händelser även störa minnet av hur olika semantiska fakta lärts in.

Både semantiskt och episodiskt minne är resultatet av en gemensam informationsbearbetningsprocess:

  1. Kodning - den process som initieras då tillgängliggjord information uppmärksammas och träffas på för första gången. Den är avgörande för hur väl informationen lagras.
  2. Konsolidering - den process i vilken den nyligen lagrade informationen förändras så att den lättare skall stanna kvar för en längre tid.
  3. Lagring - den mekanism med vilket långtidsminne upprätthålls. Dess kapacitet tycks vara obegränsad.
  4. Hämtning - de processer som medger att information kan återkallas och användas. Hämtning är precis som perception en konstruktiv process i vilken information kan distorteras. Den är mest effektiv då den sker i den kontext i vilken inlagring skedde.

Både kodning och hämtning kräver ett kortidsminne kallat arbetsminne används för att lagra information. Detta system har tre delsystemen:

De bägge sistnämnda tros vara belägna i olika delar av posteriora associationskortex. Information som lagrats i de bägge sistnämnda har potential att bli till långtidsminne.


next up previous contents
Next: Implicit minne Up: Inlärning och minne Previous: Minnestyper   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20