next up previous contents
Next: Funktionell indelning av synapser Up: Synapsers integrativa verkan Previous: Andra receptorkanaler   Contents


Excitatoriska och inhibitoriska signalers integration

En neuron kan exciteras och inhiberas av tusentals presynaptiska terminaler med varierande styrka. Dessa signaler slås samman till en enda i axonkäglan genom neuronal integration; antingen avfyrar en neuron eller ej. I denna integration finns två viktiga egenskaper:

Ibland kan det även i dendriter finnas tillräckligt många kanaler för att en aktionspotential skall genereras, speciellt i fall där närliggande dendriter aktiverats samtidigt av olika presynaptiska terminaler, men vanligtvis sker signaltransmissionen till axonkäglan elektrotoniskt. En signal kan även förmedlas från axonkäglan till dendriter.


next up previous contents
Next: Funktionell indelning av synapser Up: Synapsers integrativa verkan Previous: Andra receptorkanaler   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20