next up previous contents
Next: Transmitterfrisättning Up: Synapstransmissionsmodulering med second messengers Previous: Crosstalk och second messengers   Contents


Långtidsverkande effekter av second messengers

Transmitters kan även via second messengers kan även fosforylera transkriptionsfaktorer och därmed förändra en cells genuttryck. Effekten begränsar sig därmed inte bara till existerande proteiner, utan kan få ett mer bestående verkan som sträcker sig över dagar eller ännu längre. Detta spelar sannolikt roll för neuronal utveckling och för långtidsminne. Transmitters kan även verka genom second messengers för att stimulera proteinsyntes lokalt i dendritiska spines.



Bengt Ljungquist 2007-01-20