next up previous contents
Next: Vesikelfrisättning Up: Transmitterfrisättning Previous: Transmitterkvanta   Contents


Vesiklar - allmänt

I den presynaptiska terminalen finns vesiklar upplagrade. Dessa vesiklar innehåller vardera ett kvantum transmittersubstans och frisätts framförallt vid de speciella aktiva zoner som finns i den presynaptiska terminalen. För varje aktionspotential frisätts mellan 1 till 10 kvanta i de flesta neuroner; i nerv-muskelsynapser frisätts dock ca 150 kvanta per gång. Som dock tidigare visats sker inte all signalering genom vesiklar, utan vissa signalsubstanser som NO och arachidonsyra kan penetrera membran.

Utsöndring av vesiklarnas innehåll sker genom exocytos. Vid denna bildas en fusionspor som spänner genom membran och vesikel som ligger intill membranet. Denna por dilaterar snabbt även om den fladdrar något mellan öppen och stängd i den initiala öppningsfasen. Poren består av två färdiga hemikanaler, en i membranet och en i vesikeln.

Det sker även en återvinning av vesikler genom endocytos. Denna sker på framförallt tre olika sätt:


next up previous contents
Next: Vesikelfrisättning Up: Transmitterfrisättning Previous: Transmitterkvanta   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20