next up previous contents
Next: Förhållande till PNS Up: CNS anatomiska organisation Previous: Subkortikala strukturer   Contents


Modulatoriska system

En del strukturer i hjärnan är varken sensoriskt eller motoriskt orienterade utan verkar modulerande. Dessa influerar motivation, känslor och minne genom att verka gynnande på vissa processer men inte andra. Exempel är det hungriga rovdjuret som stimuleras att känna lukten av byte eller att memorera en framgångsrik jakt.Bengt Ljungquist 2007-01-20