next up previous contents
Next: Perception Up: Neural representation för perception Previous: Extrapersonligt rum - representation   Contents


Medvetandets representation

Medvetandet har enligt filosoferna John Searle och Thomas Nagel tre dominerande särdrag: Av dessa tre erbjuder subjektiviteten den svåraste utmaningen för en vetenskapen, främst vad gäller kausalitet. Är det verkligen så att de aktionspotentialer vi detekterar i specifika neuroner orsakar medvetandet? Vad är det som säger att ett objektivt fenomen som elektriska signaler i hjärnan orsakar en smärtupplevelse, en subjektiv upplevelse. Detta kan inte vetenskapen för närvarande svara på.

Däremot går det alldeles utmärkt svara på väl avgränsade testbara delar av medvetandet, även om det inte går att göra detta i sin helhet. Ett av dessa fenomen är selektivt medvetande; då uppmärksamhet fästs vid ett stimuli fyrar vissa neuroner i posteriora parietalcortex i betydligt större omfattning än om uppmärksamhet inte fästs vid stimulit. Dessa neuroner är således iblandade i det selektiva medvetandet.


next up previous contents
Next: Perception Up: Neural representation för perception Previous: Extrapersonligt rum - representation   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20