next up previous contents
Next: Lokalitet Up: Kodning av sensorisk information Previous: Kodning av sensorisk information   Contents


Modalitet

Följande sensoriska modaliteter kan sägas vara de huvudsakliga:

I varje sensoriskt system så sker den initiala kontakten med den yttre världen genom specialiserade neurala strukturer kallade sensoriska receptorer. Dessa omvandlar stimulits energi till elektrisk och skapar således en receptorpotential. Receptorer är morfologiskt specialiserade att omvandla vissa typer av energi till nervsignaler, och är ofta optimerade att för detta stimuli; de har en specificitet. Det specifika stimuli som receptorn är optimerad för benämns adekvat stimuli. Kodningen av stimulit är således i form av att en viss axon som härrör från en receptor är märkt att bara överför information om en viss typ av stimuli. Dessa står sedan i förbindelse med specifika strukturer i CNS, vilket gör att vi kan särskilja ett stimuli såsom av en viss modalitet.

Hos människan förekommer fyra typer av receptorer:

Det finns dock submodaliteter (t ex sött, salt och surt vad gäller smak) beroende på att varje receptorklass inte är homogen. Tvärtom svarar varje receptor bara på stimulans i ett smalt band av stimuli. Detta är speciellt viktigt för ögats fotoreceptorer, som därmed klarar skilja ur vissa färger.

En annan möjlig klassificering av receptorer enligt [2] den information som de mest sannolikt kodar för, t ex kan kutana mekanoreceptorer koda för inbuktningars position i huden, dess derivata (hastighet) eller deras andraderivata (accelaration).


next up previous contents
Next: Lokalitet Up: Kodning av sensorisk information Previous: Kodning av sensorisk information   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20