next up previous contents
Next: Sensorisk system- och signalintegration Up: Kodning av sensorisk information Previous: Intensitet   Contents


Varaktighet

Frekvensen mellan aktionspotentialsspikarna, d v s den indikerade intensiteten är egentligen inte proportionerlig mot stimulits storlek utan mot dess tidsderivata, för alla receptorer sker en anpassning till signalen om denna är konstant och en minskning av signalfrekvensen kan noteras. Denna anpassning kan ske långsamt eller snabbt. De långsammare kan fortsätta att generera aktionspotentialer i flera minuter med konstant stimuli, medan de snabbare triggas då och endast då en ökning eller miskning sker. Fenomenet med anpassning visar på en generellt viktig egenskap för kodning, nämligen att receptorer är känsliga för kontraster i diskreta stimuli.Bengt Ljungquist 2007-01-20