next up previous contents
Next: Somatotopiska mappningar Up: Beröring Previous: Beröring   Contents


Primära sensoriska kortex integrativa verkan

Som berördes i avsnitt 5.2.7 så behandlas sensorisk information i följande sekvens:

Primära somatosensoriska kortex, S-I, består av framförallt av fyra cytoarkitektoniska områden, Brodmann-områdena 3a, 3b, 1 och 2. De flesta fiber från thalamus terminerar i 3a och 3b, men även en liten del till 1 och 2. Den främsta skillnaden mellan de olika områdena är funktionellt; 3a och 1 behandlar hudens receptorer medan 3b och 2 behandlar proprioceptiv information. De är dock rikt förbundna med varandra.

Sekundära somatosensoriska kortex (S-II), beläget på superiora banken av laterala fissuren, innerveras av vart och ett av de fyra områdena i S-I, vilket är nödvändigt för korrekt funktion av S-II; däremot gäller ej tvärtom. S-II projicerar till insulära kortex, vilken i sin tur innerverar områden i temporalloben som är viktiga för känselminnet.

Posteriora parietalkortex (Brodmann-område 5 och 7) tar emot information från S-I och har en associativ funktion. Område 5 integrerar taktil information med proprioceptiv, samt från bägge händerna. Område 7 tar förutom taktil och proprioceptiv även emot visuell information och integrerar dessa.

Kortikala neuroner kan precis som de perifera receptorerna anpassa sig både snabbt och långsamt. De svarar också mot ett specifikt område i huden då information från närbelägna receptorer följs åt hela vägen till kortex. Däremot är det område som en specifik neuron svarar för betydligt större än det som en ensam receptor täcker av; en neuron i primära kortex svarar mot 300-400 receptorer. Förmågan att avgöra var ett specifikt stimuli är beläget bibehålles dock; graden av excitation svarar mot avståndet mot neuronens maxima, och flera neuroner tillsammans kan därmed avgöra stimulits lokalitet. Vid varje omkopplings-nuclei är såväl divergent som konvergent då en axon förgrenas i många terminaler respektive en neuron har många terminaler kopplade till sina dendriter.

Trots den konvergens som sker så bibehålls den topografiska mappningen även i kortex. Neuroner i kortex är nämligen orienterade i vertikala kolumner som spänner över samtliga sex kortikala lager där alla neuroner tar emot information från samma hudområde för en viss typ av receptor. Deras sensitiva fält har ett gemensamt centrum, men områdena kan vara olika till storlek och form. Dessa kolumner är således en anatomisk representation för lokalitet och modalitet.

I de fyra Brodmann-områdena i S-I dominerar olika submodaliteter:


next up previous contents
Next: Somatotopiska mappningar Up: Beröring Previous: Beröring   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20