next up previous contents
Next: Mönsterigenkänning hos högre ordingens Up: Beröring Previous: Somatotopiska mappningar   Contents


Ökad spatialt fokus genom inhibition

Stimuli i området precis utanför en kortikal neurons receptiva fält ger inhibitorisk verkan, då de receptiva neuronerna i nuclei columna dorsalis som svarar mot detta område är inhibitoriskt kopplade till högre ordnings neuroner. Detta gör det möjligt att med större precision urskilja ett stimuli och av två närliggande stimuli som tävlar om att representeras kommer det starkaste att segra och inhibera det andra, 'the winner takes it all'. Speciellt viktigt blir detta fenomen för att kunna urskilja två närliggande punktformiga stimuli; utan denna inhibition skulle de framstå som ett.

Denna skarpa bild bibehålles t o m område 3b, därefter blir representationen mer abstrakt och begränsar sig till linjer och segment.Bengt Ljungquist 2007-01-20