next up previous contents
Next: Skadors inverkan på förnimmelser Up: Beröring Previous: Ökad spatialt fokus genom   Contents


Mönsterigenkänning hos högre ordingens neuroner

För att skaffa sig en korrekt bild av ett objekt är framförallt fyra faktorer viktiga:

  1. Receptiva fältets storlek blir allt större för varje nivå av neuroner och kommer till slut att beröra hela objekt
  2. Aktivitetsprofilen för en samling neuroner förändras genom inhibition
  3. För varje nivå av neuroner svarar enskilda neuroner på allt mer komplex input
  4. Submodaliteter konvergerar i enskilda neuroner belägna i associativa kortikala områden

Till skillnad från neuroner i område 3b som återger lokalitet relativt väl, är neuroner i område 1 och 2 mer orienterade mot att känna igen mer komplexa egenskaper som exempelvis objektets krökning eller rörelseriktningar.

Posteriora parietalkortex (Brodmann-områden 5 och 7) är än mer komplexa och behandlar förutom från S-I även information från andra sensoriska modaliteter. För detta område är neuronerna grupperade funktionellt snarare än topografiskt; en neuron i område 5 kan exempelvis här ta emot information från muskler och deras läge i en hel extremitet. Område 7 integrerar framförallt taktilt och visuellt stimulis överlappande förnimmelser av rummet.

All den informationsbearbetning som redogjorts för ovan sker i olika områden parallellt. Detta innebär att olika områden alltefter deras avstånd från receptorerna kommer att bearbeta händelser som skett längre bak i tiden. Studier har visat en viss synkronisering av neuronavfyrning för olika kortikala områden dock sker.

Selektiv uppmärksamhet kan förändra hur neuroner triggas; S-II har visat sig vara påverkbar i en kontext av beteende och motivation.


next up previous contents
Next: Skadors inverkan på förnimmelser Up: Beröring Previous: Ökad spatialt fokus genom   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20