next up previous contents
Next: Endogena kontrollmekanismer Up: Smärta Previous: Nociceptorers aktivering   Contents


Kontrollmekanismer för smärta

Flera modulatoriska system påverkar smärtresponsen på skadliga stimuli. Det första steget sker i dorsalahornet enligt den s k 'gate control theory'. Denna förklarar projektionen av smärta som en balans mellan nociceptiva och icke-nociceptiva neuroner; de nociceptiva verkar, förutom exciterande på den i nästa steg i signalkedjan förekommande neuronen, även inhiberande på inhiberande interneuroner som verkar inhiberande på den i nästa steg i signalkedjan förekommande neuronen. De icke-nociceptiva verkar däremot exciterande på bägge dessa och om dessa är aktiva kommer resultatet att bli en minskad eller svag aktivering av den i nästa steg i signalkedjan förekommande neuronen. Denna teori förklarar varför t ex smärta kan lindras genom transkutan elektrisk stimulans (TENS).

Vidare visar att direkt stimulering av periaqueductala gråa området resulterar i en djup och selektiv analgesi; selektiviteten yttrar sig genom att bara smärta blockeras medan övriga modaliteter bibehålles. Dock blockeras de undandragningsreflexer på skadliga stimuli som normalt förekommer. Mekanismen bakom smärtblockeringen är att från periaqueductala gråa området nedåtgående för ryggmärgen inhibitoriska interneuroner stimuleras. Inhiberingen sker dock inte direkt utan går via excitation av neuroner belägna i rostroventrala medulla, speciellt serotonerga neuroner i mittlinjen av nucleus raphe magnus, som har inhibitoriska kopplingar till neuroner i laminae I, II och V i dorsala hornet. Opiater som t ex morfin och kodein verkar analgetiskt på samma sätt.


next up previous contents
Next: Endogena kontrollmekanismer Up: Smärta Previous: Nociceptorers aktivering   Contents
Bengt Ljungquist 2007-01-20