next up previous contents
Next: Modalitet Up: Perception Previous: Perception   Contents


Kodning av sensorisk information

Alla sensoriska system förmedlar fyra typer av information:Subsections

Bengt Ljungquist 2007-01-20