next up previous contents
Next: Visuell integration Up: Smärta Previous: Endogena kontrollmekanismer   Contents


Stressinducerad analgesi

Under stress är det ibland inte fördelaktigt med en normal smärtreaktion. Stress verkar analgetiskt både genom opioida och icke-opioida mekanismer. Detta visas framförallt genom att naloxon verkar smärtframkallande för viss stressinducerad analgesi medan den för andra ej har någon sådan verkan.Bengt Ljungquist 2007-01-20